காமெடி நடிகர் சுருளி மனோகரா என்ன ஆனார் தெரியுமா.? இந்த நிலை யாருக்கும் வரக்கூடாது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்திய சம்பவம்!!

Cinema

த மி ழ் தி ரையு லகில் சன் டிவி யில், சூ ப்பர் நி கழ் ச்சி யின் வாயி லாக அறி முகமா னவர் தான் நடிகர் சுருளி மனோகர். இவர் நடிகர் என் பவ ரையு ம் தா ண்டி ஒரு இயக் குநர் என்ற தி ரைப்ப டத்தி ற்கு க தை, தி ரைக் கதை, வ சனம் எழு தி இ யக்கிவ ந்தார் ஆவர். த மிழி ல் வடி வேலு வின் மூ ல மாக் கா மெடி நடிக ராக அறி முக மானார் அறி முக மான நாள் மு தலே ந ல்ல ந டிப்பி னை வெ ளிபடு த்தி வ ந்து கொ ண்டி ருந் தார்.இவர் பல தொலை க்கா ட்சி த் தொ டர்க ளி லும் தி ரைப் படங் களி லும் ந கை ச்சுவை வே டங் களி ல் நடி த்த வர் சுருளி மனோகர்.

இவர் சின்ன ச் சி ன்னக் க தாபா த்தி ரங்க ளிலும் ஸ் கோர் செய் பவர். சி று சி று க தாபா த்திரங்க ளில் மட் டுமே நடி த்து வந் தவர் நா ளடை வில் இ யக்குன ராக உ ருவெ டுக்க ஆ சைப் பட்டு ஒ ரு ப டம் இய க்கு வதற் காக பூஜை போ ட்டார். முதல் பட த்துக்கு ‘இயக்குனர்’ என் றே பெ யர் சூட் டினா ர்.

நடிகர் சுருளி மனோ கருக்கு மூன் று பெ ண் பிள் ளை கள் உள் ளன ர் என்பது கு றிப்பி டத்த க்கது. கிங்காங், போண் டாமணி, ஜா ஸ்பர், ம னோபாலா, பாலு ஆனந்த், குண் டு கல் யாணம், பாண்டு, அல்வா வாசு, குள்ள மணி, பாவா லட்சு மணன், தேவ தர்ஷினி, ஜெய் கணேஷ், ஜெ யமணி என த மி ழ் சி னிமா வில்

ந ண்ப ர்க ளாக இரு ந்த ந கைச் சுவை ப ட்டா ளத் தை ‘இய க்குனர்’ ப டத் தில் ந டிக் கவை த்தார். நடிகர் சு ருளி மனோ கரின் ம ர ண ம் தி ரை யு ல கை வரு த்தத் தில் ஆழ் த் தி உள்ள து. காமெடி நடிகர் சுருளி மனோகர் சி ன்னத் திரை மற் றும் வெள் ளித் திரை ந கைச் சுவை நடி கர் ஆ வார்.


இவர் சுறா, படி க்காதவ ன் உள் ளிட்ட தி ரை ப்ப டங்க ளிலும், பல தொ லை க்கா ட்சித் தொ டர்க ளிலும் நகை ச்சுவைக் க தாப் பாத் திரங் களிலு ம் கு ணச் சித்திர வே டத்திலும் நடி த்து ள்ளா ர். இவருக்கு பு ற் று நோ யா ல் பாதிக் கப்ப ட்டுவ ந்த. இவர் 2014-ம் ஆண் டு ஆ கத்து 7-ம் தே தி கா ல மா னா ர்.

இவரை தனது கா மெடி காட்சி களில் நடி க்க வை த்து அவ ர்களுக் காக உ ப யோ க ப டுத் தி கொண் ட வ ர்கள் அவரின் இறு தி அஞ் ச லி க் கு கூட யாரும் க லந்து கொள் ள வர வில்லை .அ வர் பல நகைசு இவை காட் களி ல் ந டிகர்க ளுடன் ந டித்திருக் கிறார் பல நாட்க ள் வீட்டு க்கு கூட வ ர ம றுத்தி ருக்கிறா ர்.

அ வருக்கு அந்த ஷூ ட்டிங் தா ன் முக்கி யம் என்று இரு ந்த வர் இ ப்படி ஒ ரு நிலை யி ல் கூட யா ரும் அ வரை வந் து கூ ட பா ர்க்க வி ல் லை என அ வரது கு டும் ப த்தி னர் ம ன கு முற லுட ன் கூ றியுள் ளன ர். இந்த நிலை வேறு எந் த வி த மான நடி கருக் கும் இப்ப டி ஒ ரு நிலை வ ர கூ டா து என நெ ட்டிச ன்கள் க ருத் துக ளை தெ ரி வி த் து வ ருகி ன்றன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *